fbpx

Verkoopvoorwaarden

Bedingen van toepassing op alle klanten

 1. Behoudens een andersluidende en uitdrukkelijke overeenkomst tussen beide partijen zijn enkel de algemene en bijzondere voorwaarden gevoegd bij deze offerte, bestelbon, pakbon of factuur van toepassing.
 2. Iedere bestelling wordt gefactureerd volgens het vermelde tarief. De facturen moeten worden betaald binnen de vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van uitgifte van de factuur, tenzij anders vermeld op de factuur.
 3. Klachten met betrekking tot geleverde diensten moeten, op straffe van ongeldigheid, schriftelijk (e-mail of postbrief) en binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan ons worden overgemaakt.
 4. In het geval van een ongegronde niet-betaling van een factuur op haar vervaldag is een forfaitair bedrag van 15% van het bedrag van de factuur, met een minimum van veertig euro, verschuldigd aan Explore.Brussels vzw als schadevergoeding en intrest, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 5. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde bedragen opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsfaciliteiten.
 6. De klant beaamt, in overeenstemming met artikel 1583 van het burgerlijk wetboek, dat de fournituren onze eigendom blijven tot ze volledig werden betaald, met toevoeging van intresten en eventuele kosten. De risico's worden vanaf de levering echter gedragen door de koper. Acht dagen na de verzending, via een aangetekende brief, van een ingebrekestelling met de eis tot betaling waaraan geen gevolg werd gegeven, zullen de goederen ons onmiddellijk moeten worden terugbezorgd, voor eigen rekening en risico van de klant, en dit op eenvoudig verzoek van onze kant.
 7. Deze algemene voorwaarden bestaan op grond van het Belgische recht en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. De verkoper kan echter afzien van dit beding tot toekenning van bevoegdheid en, als hij dit verkiest, dagvaarden voor de bevoegde jurisdictie krachtens het gemene recht.
 8. Gezien het uitzonderlijke en tijdelijke karakter van de bezoeken en events die Explore.Brussels organiseert, en aangezien Explore.Brussels geen eigenaar is van de locaties, verbindt Explore.Brussels zich ertoe dat wat contractueel werd afgesproken redelijkerwijs in de mate van het mogelijke uit te voeren, zonder echter aansprakelijk te kunnen worden gehouden in het geval van een annulering door de eigenaar van de locatie, een laattijdig verbod tot toegang tot de locatie of een annulering van het bezoek of het event omwille van overmacht.

Bedingen van toepassing op professionele klanten

 1. Behoudens verborgen gebreken moeten klachten over de geleverde diensten, op straffe van ongeldigheid, ons binnen de acht dagen na hun ontvangst via aangetekend schrijven worden gemeld.
 2. In overeenstemming met artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 zal de klant Explore.Brussels vzw schadeloosstellen van alle invorderingskosten, met inbegrip van erelonen en kosten van advocaten en technisch advies, die wij zouden oplopen ten gevolge van een nalatigheid van zijn kant met betrekking tot een van de verplichtingen die hem worden opgelegd in deze algemene voorwaarden.

Bedingen van toepassing op consumenten-klanten

 1. De klant beaamt correct te zijn geïnformeerd over de kwaliteit, gebruiksaanwijzing en eventuele specifieke eigenschappen van de gekochte goederen en beaamt, behoudens andersluidend beding aanvaard door beide partijen, dat deze goederen niet zijn bestemd voor een speciaal gebruik.
 2. Een conformiteitsgebrek aan een geleverd goed dat de klant uiterlijk twee weken na ontvangst via aangetekend schrijven heeft gemeld, geeft aanleiding, volgens onze vrije keuze, tot de reparatie van het defecte goed of een vervanging ervan. Als de reparatie of vervanging onmogelijk of buitenmaats blijkt, bieden wij een gepaste korting op de prijs of de vervanging door een conform goed.

Bedingen van toepassing op bezoekende klanten

 1. De klant verbindt zich tot de naleving van het reglement van de bezochte plaats, en iedere schade kan leiden tot een eis tot schadevergoeding.
 2. De klant beschikt niet over het recht om af te zien van zijn aankoop.
 3. De reservering is slechts geldig op de vermelde datum en het vermelde tijdstip. Enkel reserveringen gedaan via Explore.Brussels vzw zijn geldig. Iedere vervalsing van de reservering zal leiden tot een gerechtelijke vervolging.
 4. De houder van een reservering en de personen die hem vergezellen nemen onder hun eigen verantwoordelijkheid deel aan het evenement of het traject waartoe deze reservering toegang geeft en zien af van ieder beroep tegen Explore.Brussels vzw. Explore.Brussels vzw kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor materiële of lichamelijke schade aan derden. Hetzelfde geldt voor iedere diefstal of ieder verlies dat gebeurt vóór of tijdens het evenement waarvoor het ticket werd afgeleverd.
 5. De reservering mag niet worden gebruikt voor commerciële en/of reclamedoeleinden zonder de toestemming van de organisatoren van Explore.Brussels vzw. De persoonlijke informatie die Explore.Brussels vzw verzamelt op het moment van de verkoop van dit ticket mag later niet worden gebruikt voor commerciële of reclamedoeleinden door derden. Ieder verzoek tot inkijken, wijzigen of wissen van deze informatie moet schriftelijk (e-mail of postbrief) aan Explore.Brussels vzw worden gericht.
 6. Geen herroepingsrecht: hoewel artikel 47 van de wet betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument voor iedere op afstand gesloten overeenkomst bepaalt dat de consument beschikt over een termijn van 14 dagen om af te zien van de overeenkomst, geldt dit herroepingsrecht niet voor de overeenkomsten die via de website werden afgesloten. Krachtens het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 zijn bepaalde op afstand gesloten overeenkomsten voor de levering van diensten met betrekking tot accommodatie, vervoer, catering en vrije tijd onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van deze mogelijkheid. Deze uitzondering voor de toeristische sector wordt ingegeven door het bijzondere karakter van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese wetgeving betreffende verkoop op afstand, die ook een uitzondering maakt voor diensten met betrekking tot accommodatie, vervoer, catering en vrije tijd.
 7. De reservering kan noch worden terugbetaald, zelfs in het geval van verlies of diefstal, noch worden ingeruild/veranderd, tenzij in het geval van een annulering door Explore.Brussels vzw zelf. Er kan geen duplicaat van de reservering worden afgeleverd, ook niet in het geval van verlies of diefstal.